Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor aanvang en tijdens het lidmaatschap van Z.C. de Vuursche is het belangrijk om onderstaande voorwaarden te weten: (dit document behoort als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van ZC de Vuursche).

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze voorwaarden door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken.

 

Alle leden die contributie betalen:

 • De te betalen contributie staat per categorie vermeld op de website.
 • De contributie zal rond het begin van elk kwartaal van uw bankrekening worden afgeschreven. Bij werkende en ondersteunende leden wordt de contributie eenmalig geïncasseerd.
 • Het is belangrijk dat het saldo, op het moment van automatische incasso, voldoende is. Indien uw incasso wordt geweigerd dan zijn wij genoodzaakt € 3,50 administratiekosten per weigering in rekening te brengen.
 • In de contributie zijn opgenomen: trainingsfaciliteiten, competitiewedstrijden, diverse verzekeringen, lidmaatschap K.N.Z.B., startvergunningen en ontvangst van de periodieken die de zwemclub uitgeeft.
 • Bij het bereiken van de leeftijd van 12 en 16 jaar wordt de contributie automatisch verhoogd naar de dan geldende contributie.
 • Het bestuur kan het lidmaatschap van een lid opzeggen op basis van de daarvoor geldende artikelen welke zijn vastgelegd in de voorwaarden en verenigingsstatuten.
 • Een kopie van de verenigingsstatuten is op verzoek bij de secretaris van het bestuur te verkrijgen.
 • Zonder uw toestemming worden uw persoonlijke gegevens niet aan commerciële en publieke belanghebbenden overhandigd.

De Donderkoppies:

 • Het bezit van het A- en B- zwemdiploma is verplicht.
 • De Donderkoppies 1 is voor jongens en meisjes tot 8 jaar.
 • De inschrijving als nieuw lid is officieel, wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de ledenadministratie/secretaris van het bestuur.
 • Geldende contributie wordt via automatische afschrijving van uw bankrekening geïncasseerd.
 • Het lidmaatschap wordt zonder wederopzegging per kwartaal stilzwijgend verlengd.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient vóór de eerste dag van het volgende kwartaal schriftelijk bij de secretaris van het bestuur binnen te zijn. Alleen deze opzegging is geldend.
 • Deelnemende kinderen zullen tussentijds, in overleg, of voor de achtste verjaardag doorstromen naar de Donderkoppies 2, de zwem- of waterpoloafdeling. Daarna zal de daarvoor geldende contributie worden geïnd.

Overige leden:

 • Het bezit van het A- en B- zwemdiploma is verplicht
 • Leden van Zwemclub De Vuursche zijn lid van 1 januari tot en met 31 december. Deze periode is gelijk aan de verplichtingen bij de K.N.Z.B.
 • Het lidmaatschap wordt zonder wederopzegging jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Leden dienen vóór 1 december schriftelijk hun opzegging aan de secretaris van het bestuur te melden. Alleen deze opzegging is geldend.
 • Tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is alleen mogelijk: bij verhuizing buiten een straal van 15 km. buiten Baarn, als zwemmen op doktersadvies niet meer mogelijk is of bij een overschrijving naar een andere zwemvereniging.
 • Waterpololeden dienen tevens bij inschrijving, een pasfoto voor hun verplichte legitimatiekaart in te leveren!
 • De inschrijving als nieuw lid is officieel, wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de ledenadministratie/secretaris van het bestuur.
 • Het lidmaatschap gaat gelden na de kennismakingsperiode van vier weken à €5,-.
 • Bij nieuwe leden wordt de eerste incasso eenmalig verhoogd met een bedrag van € 12,- zijnde inschrijfkosten.
 • Wanneer zwemleden deelnemen aan zwemwedstrijden waarvoor een startvergunning en/of startgelden is/zijn vereist wordt de contributie automatisch aangepast naar de daarvoor geldende contributie.
 • Beginners en gevorderden hebben de mogelijkheid om naast hun zwemtrainingen één keer per week deel te nemen aan de waterpolotraining. Indien zij deel neemt aan de waterpolocompetitie en/of meer dan één keer per week met de waterpoloërs traint, zal het zwemlidmaatschap worden omgezet naar het waterpololidmaatschap.
 • Waterpololeden onder de 16 jaar hebben de mogelijkheid om naast hun waterpolotrainingen deel te nemen aan de zwemtraining.
 • Alle leden die de leeftijd van 16 jaar bereiken worden verplicht een vrijwilligerstaak te vervullen. Afhankelijk van de sportdiscipline kan dit onder andere het jureren van wedstrijden of het leiden van wedstrijden zijn. Ter ondersteuning is het voor diverse taken van belang een cursus te volgen.